Danrem 084/Bhaskara Jaya Sambut Kedatangan Gubernur Jawa Timur di Pulau Sapudi | Kabar Jagad